Độc long quyền vương ngọc hoàng long

    14,000,000